2014 m. birželio 11 d., trečiadienis

Detalieji archeologiniai tyrimai Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekse

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus.
Atradimo bažnyčia apie 1935 m.
Miškinis A. Kudirkos Naumiestis.
Vilnius, 1998.
Detalieji archeologiniai tyrimai vyko Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekse (36417), Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinėje dalyje (17093), Bažnyčios g. 28, Šakių r. sav. Priežastis vykdyti tyrimus buvo planuotas įrengti įėjimas į bažnyčios rūsį iš jos ŠR pusės ties pusapskrite apside. Taip pat pat visu bažnyčios perimetru įrengiama nuogrinda prie bažnyčios pamatų.

Kudirkos Naumiestis įsikūręs Šešupės ir Širvintos upių santakoje. 1561 m. šioje vietoje minimas karališkasis Duliebaičių kaimas. XVII a. minėtas kaimas peraugo į miestelį. Jurbarko ir Nova Volios (Virbalio) 1639 08 23 mokesčių suvestinėje paminėtas naujai įkurtas ir valdovo Vladislovo IV Vazos garbei pavadintas Vladislavovas. 1640 m. karalius Vladislovas IV Vaza patvirtino matininkų išmatuotą miestą, o jau 1643 03 26 karalienės Cecilijos Renatos valia Vladislavovas gavo miesto teises.
Naujai įkurtame mieste, buvo paskirtas plotas bažnyčiai. Minima, kad 1642 - 1644 m. Vladislavove pastatyta medinė koplyčia, kurią Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius perdavė basųjų karmelitų vienuoliams. Šalia koplyčios, būsimam vienuolynui buvo pastatytas medinis gyvenamas namas, skirti 2 valakai žemės. Iki 1680 m. sunykus pirmai medinei koplyčiai, karmelitų vienuoliai tais pačiais metais, toje pačioje vietoje pasistatė kitą, taip pat medinę. Kaip manoma, šalia vienuolyno ir bažnyčios buvo parapijos kapinės. Tiksli jų vieta nėra žinoma. 1823 m. bažnyčios vizitacijos akte minimos kapinės, kurių ploto (ypač dėl kylančių potvynių) parapijai nepakanka, dėl to veikia ir antros kapinės į šiaurę nuo Šešupės, Meištuose.

Dabartinė dvibokštė, mūrinė bažnyčia pradėta statyti 1781 m. Nors ir nepabaigta iki galo, bažnyčia pradėta naudoti 1787 m. Tuo metu buvo išmūryta tik dalis bokštų. Pati bažnyčia buvo stačiakampio plano, bazilikinio tūrio, trijų navų. Vidurinę, platesnę navą užbaigė pusapskritė apsidė.

1803 m. planas.
Miškinis A. Kudirkos Naumiestis.
Vilnius, 1998.
1803 08 04 Naumiestį nusiaubė didelis gaisras. Tuomet sudegė vienuolynas, klebonija su visais ūkiniais pastatais, parapijos prieglauda. Bažnyčia išliko, tačiau visai nudegė jos šoninių navų ir kairiojo bokšto stogai. Šoninės navos buvo uždengtos laikinais šiaudų stogais. Užsitęsusio remonto reikalus išspręndė 1819 08 07 gaisras. Po šio įvykio, 1821 m. dokumentuose rašoma, kad bažnyčia suremontuota, jos stogas dengtas dvigubomis čerpėmis, medinis bokštelis skarda.

Tyrimų metu surastos plokštinės čerpės. XIX a. I p.
XIX a. pr. minimi ir kiti parapijai priklausantys, prie bažnyčios stovintys pastatai. Paminėta, kad mūrinę kleboniją šildė 7 koklių krosnys, stogas dengtas naujomis plokščiomis čerpėmis. Kiti šalia stovintys pastatai dengti olandiškomis čerpėmis.

Įvairūs remonto darbai bažnyčioje vyko visą XIX a. Iš svarbesnių faktų galima paminėti, kad 1878 m. visas bažnyčios pastatas uždengtas skarda. 1882 – 1890 m. pristatytas zakristijos prieangis, iškirstas įėjimas į rūsį, įrengtas kanalas į upę. Bažnyčia gan smarkiai nukentėjo II pasaulinio karo metu: sudegė stogas, nugriuvo bokštai.

2011 m. Kudirkos Naumiesčio miestelio istorinėje dalyje (17093) vykdė archeologė Birutė Lisauskaitė. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų metu buvo ištirti 44 žvalgomieji šurfai ir kai kuriose gatvių atkarpose vykdyti archeologiniai žvalgymai. Arčiausiai planuojamų tyrimų, ŠV Bažnyčios gatvės dalyje užfiksuoti XX a. II pusėje suardyti sluoksniai, archeologinę vertę turinčių radinių neaptikta. Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekse archeologiniai tyrimai anksčiau nebuvo vykdyti.

2012 m. vykusių tyrimų metu ištirta viena 9x5 m. dydžio (45 m²) perkasa. Ištyrus šį plotą papildomai ištirta 1 m² išpjova privedant perkasos sienelę prie pusapskritės apsidės pamatų. Bendras ištirtos perkasos plotas 46 m². Papildžius tyrimų projektą, iki 1,3 m gylio (projektinis gylis - 1 m) ištirti trys 1,5x1,5 m. dydžio šurfai. Bendras papildomų tyrimų plotas: 6,75 m². Bendras tyrimų plotas: 52,75 m². Pabaigus tyrimus perkasoje ir šurfuose, visu bažnyčios perimetru, įrengiamos nuogrindos vietoje buvo atlikti archeologiniai žvalgymai. Bendras žvalgytos tranšėjos ilgis sudarė 145,10 m. Tranšėjos plotis siekė 0,9 – 1,1 m. Tranšėjos gylis siekė 0,9 – 1,2 m.

Perkasa tirta bažnyčios ŠR gale, prie pusapskritės apsidės, prie įėjimo į rūsį. Perkasos centre fiksuotas 0,20 – 1,70 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi XX a. II pusėje kasant tranšėjas vandentiekio ir kanalizacijos tinklams. Minėtomis tranšėjomis buvo suardyti ankstesni susiformavę sluoksniai. Dauguma sluoksnyje surinktų radinių tai smulkios, glazūruotos arba neglazūruotos buitinės keramikos šukės, pagal požymius galėtų būti datuojamos XVII – XIX a.

Taip pat perkasos centre, 0,40 – 2,80 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, fiksuotas dalinai suardytas 2,40 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris susiformavo 1882 - 1890 m. kasant tranšėją drenažui iš bažnyčios į Šešupę. Mūrinis drenažas užfiksuotas 2,80 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Viso fiksuotas 0,85 m. ilgio, 0,40 m. pločio fragmentas. Orientuotas ŠR kryptimi, iš bažnyčios rūsio į Šešupės upę. Konstrukcija sumūryta iš dviejų dalių. Šonuose lygiagrečiai sumūrytos 280x120x70 mm. dydžio plytų dvi eilės. Viršus uždengtas sumūrytomis 380 x 380 mm. dydžio plytelėmis.

Rėtis (?). XIX a.
Perkasos ŠV ir PR kraštuose, perkasimų nesuardytuose vietose, 0,20 – 0,85 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, fiksuotas 0,30 – 0,60 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi 1803 – 1882 m. Intensyviausiai XIX a. pirmus tris dešimtmečius. Pagrindiniai veiksniai: Bažnyčios gaisrai vykę 1803 ir 1819 m., ir po jų vykę remontai. Tyrimų metu išskirti 4 griuvenų sluoksniai ir vienas intensyvus degėsių tarpsluoksnis. Juose surinkta smulkių glazūruotos ir neglazūruotos buitinės keramikos fragmentų, būdingų XVII – XIX a. Dalį jų pavyko suklijuoti į beveik sveikus indus. Taip pat surasta keletas plokštinių ir olandiškų čerpių nuolaužų, daug smulkių plokštinių, karnizinių, baltai glazūruotų koklių fragmentų. Dalis jų neornamentuoti, kiti puošti augaliniu reljefiniu ornamentu. Pagal surinktus duomenis, į sluoksnį pateko XIX a. pr.

Nuotraukoje kairėje užfiksuotas perkasimas,
datuojamas 1781 - 1787 m. 
Prie bažnyčios sienos, 0,70 – 2,95 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 2,10 – 2,20 m. storio perkasimas, datuojamas 1781 – 1787 m., siejamas su dabartinės bažnyčios statybos laikotarpiu. Tyrimų metu užfiksuotas pamato praplatėjimas, pamato apačia pasiekta 2,95 m. gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus.

0,70 – 1,85 m. nuo esamo žemės paviršiaus fiksuotas 0,20 – 0,85 m. storio kultūrinis sluoksnis, datuojamas 1641 (XVI a. vid.?) – 1781 m. Sluoksnis formavosi ilgą laiką, basųjų karmelitų vienuoliams vykdant neintensyvią agrarinę ir ūkinę veiklą. Tačiau, neatmestina galimybė, kad sluoksnis galėjo pradėti formuotis ir dar anksčiau, t.y. nuo pat Duliebaičių kaimo įkūrimo XVI a. viduryje, kadangi surinkti tik pavieniai smulkūs buitinės keramikos fragmentai, kurių chronologinės ribos gali būti gana plačios. Pagal požymius ir kitus duomenis galima datuoti XVII – XVIII a.

Įžemis - nejudintas geltonas smėlis pasiektas 1,20 – 1,85 m. gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus. Palaidojimų perkasoje neaptikta. Dabartinė bažnyčia, XVIII a. pab. statyta vienuolyno sodo R gale, šalia seno kelio vedančio į brastą per Šešupę. Senų kapinių reikėtų ieškoti į ŠV pusę nuo dabartinės bažnyčios, arčiau Šešupės ir Širvintos santakos.
Plokštinis koklis. XIX a. pr.

Tęsiant tyrimus suprojektuotos nuogrindos vietoje prie bažnyčios pamatų ištirti trys šurfai. Juose užfiksuotas iki 1,30 m. storio kultūrinis sluoksnis, kuris formavosi 1641 m. (XVI a. vid.?) - XX a. Visuose šurfuose užfiksuotas XVII (XVI a. vid.?) – XVIII a. kultūrinis sluoksnis suardytas 1781 – 1787 m., datuojamu perkasimu prie esamos bažnyčios pamatų.

Žvalgymų metu kasamos tranšėjos vietoje iki 1,2 m. gylio fiksuoti XX a. datuojami viršutiniai judinto grunto, XIX a. datuojami griuvenų ir 1641 (XVI a. vid.?) – XVIII a. datuojami juodos žemės sluoksniai. Kaip ir tirtuose šurfuose, XVII (XVI a. vid.?) – XVIII a. kultūriniai sluoksniai suardyti 1781 – 1787 m., dabartinės bažnyčios statybos metu. Ties pietiniu bažnyčios kampu esančiu bokštu, taip pat ir rytinėje bažnyčios pusėje, 0,6 – 0,75 m gylyje aptiktas plytų pamato praplatėjimas. Kitose vietoje, praplatėjimas nebuvo aptiktas. Žvalgymų metu įžemis pasiektas nebuvo.

Vykdant žvalgymus bažnyčios ŠV pusėje, 0,30 – 0,60 m. gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, XIX a. datuojamų griuvenų sluoksnyje surinkta daug plokštinių ir olandiškų čerpių nuolaužų. Dalis jų susiklijavo į stambesnius fragmentus, keletas į sveikas čerpes.


Publikuota:
Atas Žvirblys. Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 m. Vilnius, 2013.